Presentasjoner

Heldagssamling 2016

Anne-Marthe N Basso - Stavanger kommune.pdf (1.38 MB)
Bedre innbyggerkontakt - Kari Opheim.pdf (0.26 MB)
Digitale planbestemmelser og 3D arealplan - Trygve Valen.pdf (0.84 MB)
Fortetting og kvalitet i småhusbebyggelse - Wibecke Nataas.pdf (1.28 MB)
Hans Baalerud.pdf (1.82 MB)
Hvordan oversetter vi kravene til samordnet bolig, areal og transportplanlegging til Rogalandsk - Tonje Doolan.pdf (3.58 MB)
Kari Opheim.pdf (2.51 MB)
Områdemodeller og praktisk gjennomføring - Stian Rugtvedt.pdf (1.09 MB)
Planlegging og gjennomføring - Hans Kjetil Aas.pdf (0.5 MB)
Skanning av byggesaksarkivet - Hans Einar Thorset.pdf (0.7 MB)

Heldagssamling 2017

Felles_Aina Tjosås_Smidige og helhetlige plan- og byggesaksprosesser.pdf (3.04 MB)
Felles_Kristin Barvik_Digitale prosjekter på nasjonalt nivå - En oversikt.pdf (0.54 MB)
Felles_Sverre Heskestad_Smidige og helhetlige plan- og byggesaksprosser - Innspill fra konsulentsiden.pdf (0.56 MB)
Felles_Trygve Valen_Fra planstart til ferdig bygg - Innledning.pdf (0.61 MB)
Heldagssamling 2017 - program.pdf (0.21 MB)
Seminar A_Helge Fosså_Hva er lovlige og presise planbestemmelser, og hva skjer på nasjonalt nivå.pdf (0.76 MB)
Seminar A_Wenche Clarke_Rekkefølgekrav.pdf (1.21 MB)
Seminar B_Aina Tjosås_Utnytter vi fleksibiliteten i regelverket.pdf (2.95 MB)
Seminar B_Hege Skotheim_Smidigere plan- og byggesaksprosesser, prosjekt i Sandnes.pdf (0.5 MB)
Seminar B_Sverre Heskestad_Smidige plan- og byggesaksprosesser, prosjekt Sandnes kommune.pdf (0.43 MB)
Seminar C_Kjell Viste_Forebyggende Tilsyn.pdf (0.35 MB)
Seminar D_Laila Løkken Christensen-Dreyer_Georadar.pdf (1.84 MB)
Seminar D_Ørjan Nyberg Ladsten og Per Kverneland_Fremtidens kartlegging.pdf (2.63 MB)
Seminar D_Steinar Wergeland_Nytt fra Kartverket.pdf (3.57 MB)
Seminar D_Sverre Wisløff_Skyløsning eller lokal lagring av kartdata.pdf (1.03 MB)
Seminar E_Michael Pande-Rolfsen_Digitale tjenester og vertøy.pdf (4.27 MB)
Seminar F_Endre Hovden Betanzo_Inngåelse av justeringsavtaler - en praktisk innføring i justeringsregelverket for merverdiavgift.pdf (3.18 MB)

Heldagssamling 2018

Detaljeringsgrad i plan - hva er hensiktsmessig nivå.pdf (0.95 MB)
Ebyggesøknad.pdf (1.67 MB)
innlegg smartkommune11092018.pdf (3.91 MB)
Seminar B - Gjennomføring av minnelige forhandlinger ved grunnerverv.pdf (1.85 MB)
Seminar E - Detaljeringsgrad i plan_Ingrid Valen.pdf (0.87 MB)
Semnar E - Detaljeringsgrad i plan_Anne Skare.pdf (3.91 MB)
Smartkommuneprosjektet - Hvor går veien videre.pdf (0.46 MB)

Heldagssamling 2019

Dark arkitekter - VR i prosjektering (776,6 MB)
Den nye digitaliseringsstrategien_KS.pdf (1.47 MB)
Digi Rogaland pluss Smartkommune_Digi Rogaland.pdf (1.3 MB)
Digi Rogaland pluss Smartkommune_Smartkommune.pdf (0.14 MB)
FRA SILO TIL SAMHANDLING.pdf (2.92 MB)
Seminar A - Klimatilpasning SVG.pdf (18.44 MB)
Seminar B - Fylkesmannen i Rogaland ved Tage Eriksen.pdf (0.49 MB)
Seminar B - Notater Eplehagefortettning.pdf (0.43 MB)
Seminar B - Sivilombudsmannen ved Kari Rørstad.pdf (0.86 MB)
Seminar B - Sola kommune ved Ståle Undheim.pdf (1.81 MB)
Seminar B - Stavanger kommune ved Wenche Clarke.pdf (3.22 MB)